Deze paal staat in Breda e.o. in de weg - Kom in actie en vul ons digitale formulier in...


Klavertje Vier!

- Ga naar de beschrijving van de 4 routes, klik hier...

- Ga naar de kaarten van de 4 routes, Klik hier...


Nieuwsflitsen:

*Provincialeweg Oosteind.

Zoals in de bijgevoegde stukken van de gemeente te lezen is, is de Fietsersbond ook geconsulteerd over de nieuwe inrichting van de Provincialeweg.

Zoals verondersteld mag worden is ons standpunt dat de inwoners van enige plek zelf het meeste te zeggen hebben. We hebben dat eerder in een brief laten blijken. Lees meer...

2 Bijlagen:

- Verslag overleg Fietsersbond, project reconstructie Provincialeweg Oosteind. Lees meer...

- Aan de bewoners van Oosteind, reacties schetsontwerp Provincialeweg. Lees meer...


*Agenda Raadsvergadering 19 juli 2022:

Het gaat hier over het Hooipolderproject en met name over de Statendamweg en het zo zeer
gewenste fietspad langs deze weg richting Raamsdonkveer. Lees meer...


*Aan de leden van de Gemeenteraad in Oosterhout

Allereerst gefeliciteerd met uw benoeming. Geachte leden van de Gemeenteraad, gaat u de verkiezingsbelofte aangaande het bevorderen van het fietsverkeer waar maken? Lees hier meer..


* Fietsers op tweerichtingsfietspaden
De keuze voor en uitvoering van tweerichtingsfietspaden. Het gaat hier met name om tweerichtingenfietspaden in de bebouwde kom. Is dit artikel, uit 2010, bekend bij de verkeerskundigen is onze vraag? Lees hier meer...


* Jaaroverzicht 2021 van de Fietsersbond afdeling Oosterhout Lees meer...


* Jaarlijkse fietsronde met de wethouder en andere zaken (november 2021) Lees meer...


* Brief van de Fietsersbond Oosterhout m.b.t. de inspraaksessie van de gemeenteraad, betreffende het 'onderwerp Omgevingsvisie' op 14 september 2021. Lees de brief.

*Lees ook deel 2 van deze brief, klik hier....


*Van voetpad naar fietspad. Aanpassing van een deel van de Warandelaan in Oosterhout.Lees meer


- We hebben het ook al geschreven in het jaarverslag van 2021, maar we herhalen onze oproep en zetten het daarom ook op de website!

U zult begrijpen, dat het wenselijk is om het bestuur uit te breiden zodat de
Fietsersbond afdeling Oosterhout blijft bestaan.

Daarom bij deze de oproep, meldt u aan of vraag om nadere informatie, om te kijken of u direct of misschien in de toekomst deel zou willen uitmaken van het bestuur. Neem contact op via ons e-mailadres... Klik hiervoor  op deze link


VerkeersNet thema-uitzending over drukke fietspaden...

Fietspaden worden allang niet alleen meer gebruikt door traditionele fietsen. Maar de verschillende snelheden en voertuigen hier kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Hoe valt daarmee om te gaan. In deze thema-uitzending heb ik het daarover met Wim Bot (Fietsersbond) en Annick. (Klik op de afbeelding)


De N629 beter bekend als de weg tussen Oosterhout en Dongen met de namen Ekelstraat en Heistraat wordt door de provincie op de schop genomen. Het werk  zal in 2 fasen uitgevoerd worden en beginnen in de loop van 2019. Fase 1 is klaar. Fase 2 zal nog wel enige tijd (=jaren) op zich laten wachten vanwege lopende beroepsprocedures. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de plannen iets gewijzigd m.n. bij het eerste stuk aan de Noordzijde over het Wilhelminakanaal. De voorzitter van de FB-Afdeling Oosterhout heeft goede gesprekken met de provincie- vertegenwoordigers om het fietspad zo goed en comfortabel mogelijk te laten lopen.

Fase 2:

* Zienswijze N629 Fietspad
* Zienswijze N629 Alternatief 3

De regie over het project wordt gevoerd door de gemeente Oosterhout en zij heeft de ontvangst van onze brieven bevestigd. Wij zullen het project nauwlettend blijven volgen, zie: www.brabant.nl/N629


Huidige actiepunten:

 

* Project Hooipolder - verbreding A27.

-De gemeente Oosterhout is om en heeft toegezegd met RWS te gaan overleggen voor een fietsverbinding langs de Statendamweg naar Geertruidenberg. Zie ook de brief van 16 juni 2020 aan de leden van de gemeenteraad van Oosterhout en Geertruidenberg. Klik hier  

Echter in BN de Stem van 6 oktober staat dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar 5 varianten t.w. langs de Statendamweg. Dit langs de Statendamweg met een knip langs de Donge.     2 varianten door de Oranjepolder via de Visserweg en één via de Oude Veerseweg. We zijn zeer argwanend m.b.t. die 3 laatste varianten! We blijven alert! *Ondertussen is er een online vergadering geweest met Accent adviseurs, het verkeersbureau dat de gemeente en belanghebbenden adviseert. Wij hebben de volgende brief naar Accent adviseurs gemaild om onze zorgen over de gang van zaken uit te spreken. Lees hier de brief.

 

*Fietspad doortrekken Wilhelminakanaal Zuid tot Eikdijk (als onderdeel van de snelfietsroute Tilburg- Dongen-Oosterhout-Breda-Etten Leur.)

 

* Snelfietspaden: Tilburg-Oosterhout-Breda en Tilburg-Dongen-Oosterhout-.Breda- Etten.Leur en O'hout naar NS Station Breda.

 

* Toegang van N629 naar Everdenberg en 2 richtingen fietspad langs N629 naar.Dongen.

- Zie ook de brief die geschreven is n.a.v. de plannen voor een Westelijke Rondweg om Oosterhout. Het heeft niet direct met de fiets te maken, maar indirect wel degelijk, hetgeen blijkt uit eerder gevoerde acties. Lees hier de brief...


Wat doet Oosterhout ook?

Herinrichting Holtroplaan. Op 27 januari 2021 hebben we bijgevoegd bericht in Weekblad Oosterhout geplaatst. In dit bericht vindt u ook de brief die wij aan de betrokken projectleider hebben gestuurd. U leest dat wij niet tevreden zijn met het eventueel uit te voeren plan van de gemeente.  Klik hier voor het bericht.

En verder...

- Bij Praxis: is de bereikbaarheid nog steeds onduidelijk en slecht geregeld voor de fietser.
- Project Zwaaikom: - Fietsbrug: De fietsbrug als onderwerp leeft nog steeds, maar deze zittingsperiode van het College zal er niets meer van komen. Echter, er is regelmatig correspondentie tussen de belangengroepen en de gemeenteraad. Dat is goed.
- Klavertje 4: Fietsroutes rondom Oosterhout in samenwerking met het Toeristisch Fonds van de Gemeente. Uitgave via het V.V.V. is gestopt. Voor de afbeeldingen: Klik hier... Voor de tekst: lees hier meer. (Printen van afbeelding en tekst uiteraard toegestaan! )

 

Onderwerpen:

- U vindt de presentatie in PDF format met betrekking tot de Pedelec discussie die momenteel binnen de Fietsersbond in het algemeen gaande is. Klik hier...

 

Jaaroverzicht van 2021:

- Ook dit jaar wil het bestuur van de Fietsersbond afd. Oosterhout de leden en alle andere geïnteresseerden weer informeren over de activiteiten van het afgelopen jaar 2021....Klik hier...

- De jaarlijkse fietsverlichtingsactie in november 2021 is net als in 2020 niet doorgegaan vanwege de Coronamaatregelen. We hopen dat het in 2022 weer allemaal gewoon zal zijn.

 

Fietsverlichtingsactie in november 2019....


Fietsersbond Oosterhout contactformulier:


Fietsersbond afdeling Oosterhout:

Secretaris: Jan ter Haar
Burg. Van Oerslaan 13
4904LK - Oosterhout