Beleidsplan 2011 - 2013.

1.Inleiding

De Fietsersbond afdeling Breda heeft er voor gekozen om voor de komende jaren een proactief beleid te voeren. Via dit beleidsplan lopen we hiermee vooruit op de komende jaren. Dit beleidsplan is een eerste aanzet naar een meer op doelstellingen gestuurd werkproces. De overheid gaat bezuinigen en zowel gemeenten als provincies als de rijksoverheid zoeken manieren om minder geld uit te geven. Als daardoor noodzakelijke, veilige fietsvoorzieningen en onderhoud van fietspaden achterwege blijven, zullen fietsers eerder kiezen voor auto en/of openbaar vervoer. De Fietsersbond moet in de komende jaren rekening houden met krimpende budgetten, maar op lokaal en regionaal niveau zullen we ons uiterste best doen om voorrang te blijven bewerkstelligen voor een goed fietsbeleid.
Er zijn 3 speerpunten uitgelicht, zie punt 2. De overige punt, zie de punten 3 t/m 7, zijn reguliere punten en zijn veelal punten die continue aandacht krijgen. Klik op de onderstaande punten om meer te lezen (per item)

 

2.Speerpunten

2.1 Weesfietsenbeleid
De Fietsersbond is voor een actief weesfietsenbeleid. Daarmee blijft de stallingscapaciteit beschikbaar voor de actieve fietser. Een beeld van kapotte en foutgestalde fietsen leidt eerder tot vandalisme en vernielzucht dat dan ook eerder correct gestalde en goed onderhouden fietsen zal treffen. De gemeente Breda wordt wel gevraagd hiervoor in overleg beleid te ontwikkelen dat bekend gemaakt kan worden. Goede voorlichting over het nut van deze acties en de gehanteerde spelregels zijn van belang om draagvlak te creëren bij de Bredase bevolking. De Fietsersbond wil hier graag aan bijdragen.
Doel: Een duidelijk herkenbaar weesfietsenbeleid voor fietser en gemeente. Dit dient in 2012 gerealiseerd te zijn.

2.2 Stallingscapaciteit en fietstunnel van het nieuwe station
NS en gemeente hebben oorspronkelijk mooie plannen gemaakt voor het nieuwe station. Maar in de loop der jaren zijn de plannenmakers op een verkeerd spoor geraakt. Zij dreigen nu te weinig bewaakte en onbewaakte stallingscapaciteit te realiseren en het merendeel van die plekken komt aan de verkeerde kant van het station met een absoluut ontoereikende fietstunnel van noord naar zuid en v.v. De Fietsersbond beschouwt het als een hoofdactiepunt om de plannen in de goede richting aangepast te krijgen.
Doel: Bij de oplevering van het nieuwe station voldoende bewaakte en onbewaakte stallingsmogelijkheden aan de noord- en zuidzijde van het station met een befietsbare tunnel.

2.3 Onderhoud van fietspaden
Het onderhoud van tegel- en asfaltpaden is een steeds belangrijker aandachtspunt. Er zijn nu al veel slechte plekken aan te wijzen. Gevreesd moet worden dat er de komende jaren meer lapwerk dan integraal onderhoud gepleegd gaat worden. Dit raakt veiligheid en comfort voor de fietser. De Fietsersbond wil met de Bredase burger de noodzakelijke onderhoudskwaliteit zo goed mogelijk veiligstellen. Dit kan ondermeer m.b.v. de actie “mijn slechtste fietspad”
De Bredase fietsersbond wil in het belang van de individuele fietser mede fungeren als meldpunt voor klachten over slechte en gevaarlijke plekken in het Bredase wegennet. Hieraan zal actief invulling gegeven worden via de website en de periodieke controle van de Bredase fietspaden door de actieve leden van de eigen organisatie. De gemeente zal met de overige wegbeheerders hierop direct worden aangesproken.
Doel: Het vormen van een aanspreekpunt voor burgers op het gebied van integraal onderhoud. Het jaarlijks oplossen van minimaal 10 urgente knelpunten.

 

3. Infrastructuur

3.1 Snelle fietsverbindingen

Vanuit Breda is er thans één snelle fietsverbinding met Etten- Leur. Er dient met de randgemeenten afstemming plaats te vinden over de verdere ontwikkeling van snelle fietsverbindingen, bijvoorbeeld met Tilburg, Oosterhout en Terheijden/ Drimmelen. Hier zal ook de provinciale Fietsersbond
bij betrokken worden.

3.2 Opheffen fietsbarrières

In 2009 is door de Fietsersbond de nota “Barrières in Breda” aangeboden aan de gemeente Breda. Totnogtoe is het hier bij gebleven. We zullen met de gemeente in overleg gaan om te kijken waar de deze barrières kunnen worden opgeheven.

3.3 Bevordering en bewaking en herinrichting van een goede fietsinfrastructuur /fietsenstallingen

In het periodiek overleg met de ambtenaren van de gemeente Breda is afgesproken dat zij ons actief zullen gaan betrekken bij wijzigingen in de infrastructuur in de gemeente Breda, daar waar die van belang is voor de fietsinfrastructuur/fietsenstallingen. Op deze manier gaat de Fietsersbond een proactieve bijdrage leveren aan het fietsbeleid binnen de gemeente.

3.4 Gratis fietsenstallingen
De Fietsersbond Breda wil de gratis stallingen handhaven. Het gratis maken van de fietsenstallingen heeft het gebruik van de fiets naar de binnenstad bevorderd. Dit is beter voor het milieu en gaat congestie van autoverkeer tegen. Daarnaast worden hierdoor minder fietsen (fout) op straat gestald. Ook door de uitbreiding van het aantal stallingen en de langere openingstijden is het gebruik van de fiets gestimuleerd. Bij entree en verlaten is minder oponthoud dan voorheen omdat niet meer hoeft te worden afgerekend.

 

4.Veiligheid en comfort

4.1 Verkeersveiligheid
Het thema veiligheid neemt een belangrijke plaats in. Onder veiligheid worden begrepen de verkeersveiligheid en de algemene veiligheid. Hierbij dient aandacht te zijn voor zowel de objectief vast te stellen (on)veiligheid als voor (on)veiligheidsgevoelens.
Bij de algemene veiligheid moet men denken aan fietsdiefstal en vandalisme, maar ook aan het lastigvallen en beroven van fietsers. Wij zullen hiervoor herhaald aandacht vragen van politiek, gemeentebestuur en (politie)ambtenaren. Een anti-diefstalbeleid omvat een actieve opsporing, helingbestrijding en een adequate behandeling van teruggevonden fietsen.

4.2 Strooibeleid

De gemeente Breda is de voorbije jaren zeer actief gebleken in het begaanbaar houden van hoofdroutes voor het fietsverkeer. De Fietsersbond maakt zich hard dit beleid ook in de komende bezuinigingsjaren overeind te houden.

4.3 Verlichtingactie

In het kader van de behartiging van de verkeersveiligheid nemen we deel aan de gemeentelijke projectgroep Verkeersveiligheid en aan verlichtingsacties bij scholen en fietsenstallingen.

4.4 Verkeerslichtafstelling

Over de afstelling van verkeerslichten komen geregeld klachten binnen die worden besproken met de gemeente. De “voelers” die wachtende fietsers signaleren komen hieraan tegemoet maar ze zijn vaak langdurig of blijvend buiten werking. Dit zal steeds door de bond aan de gemeente worden gemeld tot verbetering optreedt.

 

5. Promotie

5.1 Ledenwerving

Voor het doeltreffend uitdragen van de belangen van de fietsers zijn actieve en enthousiaste leden een voorwaarde. Voor diverse activiteiten is geld nodig. Hoe meer plaatselijke leden er zijn des te steviger kan de Bredase afdeling zich manifesteren. Waar concentraties fietsers bijeenkomen, zal de Fietsersbond een actief promotiebeleid uitvoeren en proberen nieuwe leden voor onze doelstellingen te interesseren. Verwezen wordt ook naar het document “opzet acties ledenwerven” dat op de website wordt geplaatst.

5.2 Publiciteit
Beïnvloeding van de publieke opinie en het stadsbestuur ten voordele van het fietsverkeer is een continue activiteit. Dit gebeurt via direct contact of publicatie van onze standpunten. Ook door deelname aan klankbordgroepen en ambtelijke overleggroepen wordt een fietsvriendelijk beleid uitgedragen. Het promoten krijgt ook vorm door deelname aan maatschappelijke bijeenkomsten zoals bijv. de Week van de Vooruitgang.

5.3 Website
Een goede communicatie met de plaatselijke leden van de fietsersbond is van groot belang. De informatievoorziening loopt steeds meer via de website. De bezoeken aan de site nemen toe en leiden steeds vaker tot inhoudelijke reacties. Uitwisseling van gegevens zal toenemen. Ook het abonneren op een geregelde nieuwsbrief van de Fietsersbond wordt op termijn mogelijk of een mailbericht aan leden wanneer er nieuwe stukken geplaatst zijn.

5.4 Tuubbeleid

De Tuub verschijnt in 2011 drie keer. In 2011 wordt per lid geïnventariseerd op welke wijze de leden de Tuub willen ontvangen. In 2012 wordt gekeken naar de invoer van een digitale nieuwsbrief. De eventuele opzet van een digitale nieuwsbrief zou kunnen leiden tot een afbouw van het rondsturen van de gedrukte versie van de Tuub.

 

6. Overleg
6.1 Afstemming met politieke partijen
Het streven is om een keer per jaar met de belangrijkste politieke partijen een overleg te plannen. Het doel van deze bijeenkomst om de voortgang m.b.t. het lokale fietsbeleid te bespreken. De politieke partijen worden geënthousiasmeerd over de plannen van de Fietsersbond.

6.2 Afstemming met ambtenaren
Met de gemeente ambtenaren is afgesproken om 3 keer per jaar een vaste afspraak te hebben. In dit overleg wordt de voortgang van de openstaande punten besproken en worden over en weer nieuwe punten aangedragen. Daar waar nodig vindt tussendoor overleg. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt met de wethouder verkeer.

6.3 Samenwerking met de randgemeenten
Met Oosterhout/ Drimmelen/ Tilburg wordt 1 keer per jaar overleg gepleegd over regionale afstemming, bijvoorbeeld over snelle fietsverbindingen.

6.4 Samenwerking met de Landelijke Fietsersbond
Daar waar nodig vindt er afhankelijk van projecten/situaties overleg plaats met de landelijke Fietsersbond.

 

7. Organisatie


7.1 Samenstelling en Taakverdeling actieve leden
Binnen de Fietsersbond Breda zijn er ruim 10 mensen actief. Er is gekozen voor een duidelijke taakverdeling.

7.2 Ledenvergadering
De ledenvergadering van de actieve leden vindt 10 keer per jaar plaats.

7.3 Wijkverantwoordelijken
Er is binnen de Fietsersbond Breda gekozen voor wijkverantwoordelijken. Per wijk is er een actief lid verantwoordelijk voor de klachten. Elke binnengekomen klacht wordt gestuurd naar de wijkverantwoordelijke. Die controleert de situatie en koppelt binnen 2 maanden terug naar de klager. De stand van zaken wordt door de webmaster bijgehouden op de website. De gemeente Breda en zijn omliggende gemeenten zijn verdeeld over de actieve leden.

7.4 Fietsnetwerkers
In 2011 wordt een start gemaakt met het werven van leden die dagelijks fietsroutes fietsen. Aan hen wordt gevraagd om via de website Fietsersbond Breda zaken te melden via de website Fietsersbond Breda te melden die van belang zijn voor het orde houden van deze routes. Het doel is daar waar nodig verbeteringen aan te brengen door een actief beleid te voeren richting de gemeente.

 

Vastgesteld op 23 mei 2011