Maak kennis met de Fietsersbond Provincie Noord-Brabant...

 

Inleiding

De Fietsersbond Noord-Brabant is geen afdeling maar een team van vrijwilligers die zo goed mogelijk de fietsbelangen op provinciaal niveau wil behartigen. De landelijke overheid heeft immers het fietsbeleid naar provincies en gemeentes gedelegeerd, dus dan moet je daar ook aan tafel zitten. Af en toe stelt het Ministerie wel subsidies beschikbaar, bv. voor verkeersveiligheid (IPV-programma; nu een 2e tranche met € 100 mio.).

Ons provinciaal team bestaat naast mijzelf uit Kees van Rhijn (oud voorzitter afdeling Breda), Jeanne Berkelmans (neemt namens ons deel aan het ReizigersOverleg Brabant) en sinds kort Jan-Willem Hommes (vooral nu voor recreatief fietsen).

 

Kwaliteit van Brabant

De belangrijkste leidraad in de provincie is de omgevingsvisie, vastgelegd in de nota “Kwaliteit van Brabant”. Ondanks de 44 Mb. Is het een goed verhaal; we kunnen er altijd op terugvallen. De nota is eind 2018 door de Provinciale Staten breed omarmd. Kort samengevat de uitdagingen:  energietransitie / klimaatproof / slimme netwerkstad / concurrerende duurzame economie

Ook zegt de nota hoe we die uitdagingen aanpakken (“kernwaarden voor het handelen”): verbinden in vertrouwen / diep en breed rondkijken. Principes zijn: meerwaarde creëren, kwaliteit, innovatief (een echt provincie-woord) en pro-actief / preventief.

De nota wijkt niet zo veel af van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die pas later is uitgekomen.

 

Doorvertaling naar Koers Mobiliteit 2030

De uitwerking van de Omgevingsvisie voor de provinciale beleidsterreinen vind je oa. in de Koers Mobiliteit 2030. Uitwerking: robuust / duurzaam / slim / veilig. In okt. 2020 is de Koers door Gedeputeerde Staten aanvaard. In maart 2021 volgde de bijdrage-regeling voor de regio’s. Er is immers een belangrijke rol voor de 4 Brabantse regio’s weggelegd: zij hebben Regionale Mobiliteits Programma’s opgesteld (in Zuid-Oost Brabant =de MRE=  alleen nog een Agenda).

Fietsvoorzieningen, ook de Snelfietsroutes, zitten in die RMP’s. 2x per jaar vinden zgn. ontwikkeldagen Ruimte & Mobiliteit plaats om die RMP’s formeel vast te stellen. Voor snelfietsroutes heeft de provincie  een aparte Bijdrageregeling vastgesteld, incl. kwaliteitseisen.

Verdere uitwerking van de Koersnota:

 • Toepassing CROW en KOPI (kwal. onderhoud prov. infra)
 • BVVP (verkeersveiligheidsplan 2020 – 2024)
 • Samenwerkingsagenda Fiets 2019-2022 (B5) In deze agenda gaat het om netwerk / gedrag+veiligheid / keten / kennis-innovatie / marketing-communicatie + samenwerking / data-monitoring-evaluatie
 • Coördinatie invulling NTF (Nationale Toekomstagenda Fiets).

 

Speerpunten Fietsersbond

Allereerst de Snelfietsroutes, moeizaam verlopende projecten. Toch maar Doorfietsroutes noemen ?

 • Provinciale wegen:
  • Hoe zit het met de fietsvoorzieningen, komen er geen nieuwe barrières ?
  • Worden fietskansen (‘meekoppelkansen’) wel ingevuld (N69, N270,…) ?
  • Hoe herinrichting van dorpskernen (Heeswijk, St. Hubert, Oudenbosch,…)
 • Rijkswegen in Noord-Brabant (MIRT-programma)
  • Hetzelfde verhaal…. Wat doen wij en wat doet de provincie bij de A67, A2 bij Den Bosch en Eindhoven, A27, A50 en A58 ? Rijkswaterstaat trekt dit alles in opdracht van het Ministerie van I&W.
  • En zijn die peperdure wegverbredingen wel nodig ?
 • Recreatief fietsen:
  • Vervolg geven aan ANWB-onderzoek (richting politiek…)
 • Onderdeel laten zijn van programma Levendig Brabant (cesv). Warrig programma.
 • Samenwerking met Wandelnet.
 • Invulling geven aan NTF; provincie heeft dit goed opgepakt. NTF onderkent voor recreatief fietsen zgn. stad-land verbindingen.

 

Recreatief fietsverkeer

Zoals gezegd willen we aan de slag met de uitkomsten van het ANWB-onderzoek (maart 2022). Kern is het fietsknooppunten-netwerk en wat is daar nodig: bredere fietspaden, beter onderhoud (pad en berm), minder obstakels (paaltjes). Daarom (meer) overleg met wegbeheerders incl. natuur-organisaties.

Los hiervan is onze inzet om tenminste 80% van het knooppunten-netwerk autoluw / autovrij te krijgen. Dat kan onder meer door herschikking van functies en een deel van de paden “Anlieger Frei” te verklaren.

Voor de provincie betekent dit:

 • Onderscheid recreatief / utilitair laten vallen
 • Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) verder vullen met Stad-land verbindingen
 • Wel onderscheid naar natuur – recreatieve gebieden
  • Recreatief fietsen volwaardig in de provincie oppakken: nu is het ‘slechts’ vrijetijdsbesteding, en daarmee beleidsonderdeel van ‘economie’.

Dit is onze gedroomde uitkomst van het programma Levendig Brabant (2030) wat draait om cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd. Gewoon een stukje wandelen of fietsen is daar volkomen in “vergeten”.

 

En verder

Volgend jaar zijn er Prov.Staten-verkiezingen. We leveren voor de partij-programma’s een top-10 aan en gaan daar idealiter met hen over in gesprek. Een aantal landelijke thema’s van de Fietsersbond komt dan ook aan bod.

Daarnaast helpt ons team bij de oprichting of her-activering van lokale afdelingen. Zo waren er recent fietscafé’s in Meierijstad en Oss/Bernheze.

Kortom, een hoop werk aan de winkel.

 

* Neem ook eens een kijkje op de provinciale website...klik hier.

* Voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021-2024... Klik hier

 

Fietsersbond Noord-Brabant    

10 juni 2022                                                                           

Aad Smid