• Fietsersbond Breda - Etten-Leur
 • E-mail: info@fietsersbondbreda.nl
Nieuws » Breda verkiezingsprogramma's 2022

Verkiezingsprogramma's  2022 voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Breda...


* Kies voor de fiets, de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022...

Op 16 maart 2022 waren er Gemeenteraadsverkiezingen.

De verkiezingsprogramma's 2022 van de verschillende partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda zijn bekend. Bekijk en vergelijk onderstaand de programma's m.b.t. de fietsvriendelijkheid van de verschillende partijen....


Bij nieuwbouwprojecten wil D66 de starre parkeernorm omzetten naar een mobiliteitsplan, waar naast eigen auto’s juist deelauto’s, elektrische laadpalen, vraaggericht openbaar vervoer en de fiets onderdeel van uitmaken. De situatie in de buurt van het station is immers niet te vergelijken met die van een buitenwijk

D66 wil de luchtkwaliteit verbeteren, meer groen aanleggen en voorrang geven aan voetgangers en fietsers.

Wij kiezen voor de fiets. Fietsers krijgen letterlijk en figuurlijk voorrang. In het Masterplan Mobiliteit is een prominente positie weggelegd voor de fiets, binnen en buiten de stad. Fietsroutes van en naar school worden verbeterd. Dit krijgt meer kinderen op de fiets en ouders in het openbaar vervoer naar hun werk. Jaarlijks bespreken we met de Fietsersbond de stand van zaken en ambities

Fietsers krijgen voorrang We maken ruim baan voor fietsers in de stad.


Met oog voor elkaar en voor de buurt, die we samen schoon van afval houden. Waar je veilig op weg kan, met de fiets, auto of de bus.

Om Breda te laten bloeien, zorgen we ook voor voldoende parkeergelegenheid en goede, brede bereikbaarheid; te voet, met de fiets, per auto en met het openbaar vervoer


Om de groeiende gemeente voor iedereen prettig en bereikbaar te houden kan Breda prima worden ingericht als ‘tien minuten-gemeente’. Het idee is dat alle voorzieningen die iemand dagelijks nodig heeft binnen tien minuten te bereiken zijn. Dat kan met slimme ruimtelijke plannen. Eerst gedacht vanuit de voetganger en fietser en daarna pas gedacht vanuit de bereikbaarheid voor OV en de auto. Een tien minuten-gemeente voorkomt onnodig verkeer en richt zich op gelijke snelheden voor alle vervoersvormen. Zo kiezen mensen er eerder voor om te lopen of te fietsen. Daarmee dragen we bij aan een gezond Breda met minder hinder, dat efficiënt omgaat met ruimte en minder energie verbruikt. We zien nog veel ruimte voor verbetering in de praktijk: gemotoriseerd verkeer rijdt nog vaak veel te hard, ook al gelden er maximumsnelheden. Onze woonstraten lopen vol met geparkeerde auto’s. Als fietser word je afgesneden bij de Haven of kun je zomaar een openslaande deur van een parkerende auto in je gezicht krijgen op de Dorpsstraat in Ulvenhout. Dat kan toch beter?

1. Lopen en fietsen eerst

Bij de inrichting van straten staan fietsers en voetgangers bij GroenLinks op één. We geven fietsers, voetgangers en groen de ruimte. We veranderen ons openbaar gebied in zones met groen, schone lucht en ruimte voor fietsers en voetgangers. In deze autoluwe gebieden staat recreatie, ontmoeting, spelen, sport en ontspanning centraal. Er komen versneld meer veilige fietsstraten in Breda, zoals de Heusdenhoutsestraat. In een fietsstraat hebben fietsers echt prioriteit en is de auto slechts te gast.

2. Lekker doorfietsen

 Alle fietspaden in Breda worden gescand op verkeersveiligheid, snelheid en goed onderhoud, zodat je veilig en comfortabel kunt fietsen zonder hotsen en botsen. Dit doen we samen met scholen, sportverenigingen en buurtcentra. Breda vervangt oude verkeerslichten door rotondes of slimme verkeerslichten, zodat we wachttijden voor fietsers tot een minimum beperken.

3. Betere bereikbaarheid met de fiets

Er komt een comfortabel en veilig fietsnetwerk waar alle wijken en dorpen deel van zijn. Van een fietsroute van de Haagse Beemden naar het centrum wordt nu snel werk gemaakt. Het fietspad langs de Galderseweg naar de Galderse meren knappen we op.

4. Verder fietsen

 Er komen meer en betere fietsroutes van en naar omliggende gemeenten, ook geschikt voor fietsen met trapondersteuning, zodat de fiets ook voor grotere afstanden een goede keuze is.

5. Bereikbaarheid en wegwerkzaamheden

Waar aan de weg gewerkt wordt, staat het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers bovenaan.

6. Scooters op de rijbaan

Breda weert (snor)scooters waar mogelijk van het fietspad. Naast onveilige situaties voor fietsers, zorgen de scooters ook voor geluidsoverlast en gezondheidsschade.

7. Veilig en gratis je fiets stallen

Bewaakte fietsenstallingen blijven gratis. We kiezen voor grote, makkelijke fietsenstallingen in het centrum. De fietsenstallingen krijgen meer service, zoals een openbaar en voor iedereen toegankelijk toilet, ruimte voor afwijkende fietsen en gratis kluisjes.


• Breda Beslist geeft voorrang aan fietsers en faciliteiten voor een schone logistieke bevoorrading. Dat dient zich te vertalen naar goede én snelle fietsverbindingen en in een slimme stadsdistributie om de vrachtwagen uit de stad te halen
• Goede en snelle fietsverbindingen vanuit de Haagse Beemden, maar ook vanuit de andere wijken en dorpen naar het centrum van Breda. Dit vereist vernieuwing en versneld onderhoud van fietspaden
• De bereikbaarheid van en naar de dorpen en bedrijventerreinen moet worden verbeterd en het doorgaand vrachtverkeer moet zoveel mogelijk geweerd worden
Fietsenstallingen blijven gratis Breda Beslist ziet daarnaast de volgende zaken bijdragen aan de mobiliteit door:
● Verkeerslichtinstallaties nog beter af te stellen en daarbij prioriteiten te durven stellen voor het langzamere en schonere verkeer
Veilige schoolroutes voor fietsers in te stellen die autogebruik op gezette tijden ontmoedigen/uitsluiten
Stimuleren van het fietsgebruik boven het gebruik van auto’s
• Oplaadpunten voor E-bikes


Mobiliteit

Een veilige en fijne woonomgeving is voor iedereen een basisrecht. Daarom investeren wij in ruimte voor de fiets.

Dit is ons plan:

Veilige routes naar school

Voorrang voor voetgangers en fietsers

Fietsroutes en fietssnelwegen
Binnen de stad komen doorgaande fietsroutes die buiten de bebouwde kom aansluiten op fietssnelwegen naar nabijgelegen kernen.

Fietsstraten
In de straten in het centrum is de auto te gast en leggen we fietsstraten aan.

Snelfietsroutes
Breda zet zich in voor afronding van de snelfietsroute naar Tilburg en zet zich in om snelfietsroutes richting Antwerpen, Roosendaal en Dordrecht te ontwikkelen.

Een fiets voor ieder kind

Een toegankelijke stad voor mensen met een beperking.

Vaste parkeerplekken voor deelscooters.


Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De ChristenUnie zet daarbij onder andere in op de volgende ontwikkelingen:  Voorrang voor fietsers in de binnenstad, en prioriteit van fietsers bij verkeerslichten
Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte
Energiebesparing industrie
De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal op. Met aandacht voor alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.
Duurzame werkgelegenheid
Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen
Zorg voor goede bereikbaarheid per OV en fiets

Fiets

 • De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor gemeente Breda gericht op groei van het fietsverkeer.
 • Er komt op de begroting een apart fietsbudget en er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies van andere overheden. Inzet is door deze extra investeringen het fietsgebruik te laten groeien naar tenminste 50% van alle ritten in Breda tot 7,5 km. In samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincie investeren we ook in veelgebruikte woon-werk routes.
 • Fietsroutes moeten comfortabel en veilig zijn en worden daarom uitgevoerd in rood asfalt. Bij 50 km wegen zijn fietspaden de norm. Deze fietspaden zijn tenminste 2 meter breed om ruimte te bieden voor e-bike en bakfiets en om fietsfiles te voorkomen.
 • Op 30 km wegen die onderdeel zijn van een fietsroute komen fietsstroken in rood asfalt en heeft de rest van de straatklinkers m.u.v. busroutes. Fietsstroken zijn tenminste 1,80 meter breed zodat fietsers naast elkaar kunnen fietsen. Auto’s krijgen met het oog op de verkeersveiligheid of voldoende ruimte om fietsers in te halen of worden door een smal wegprofiel gedwongen achter fietsers te blijven rijden.
 • Er komen meer fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is en de fiets het primaat heeft.
 • Slecht onderhouden fietspaden worden aangepakt. Fietsroutes krijgen eerste prioriteit bij het vegen van sneeuw.
 • Langs wegen met twee autorijstroken per richting worden fietspaden geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer zodat fietsers minder vaak hoeven over te steken.

• Fietsvriendelijke wijken.
 De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in. Er komen sociaal veilige fietsverbindingen die wijken onderling snel verbinden. Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.

 • Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg fietsenrekken die voldoen aan de normen van Fietsparkeur zodat fietsen veilig en gebruiksvriendelijk kunnen worden gestald.
 • De gemeente gaat samen met andere gemeenten in de regio fietsvriendelijke horeca het predicaat fietscafé geven. Deze gelegenheden hebben voldoende stallingen, een sanitaire ruimte, een EHBO-uitrusting, een fietsreparatieset inclusief fietspomp, een gratis watervulpunt en bieden de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.
 • Weesfietsen.
  Bij het verwijderen van weesfietsen worden eigenaars op tijd gewaarschuwd met een duidelijke sticker met uitleg.
 • Deelfietsen en scooters.
  De gemeente opent met de NS of een andere deelfietsaanbieder ook bij onze OVknooppunten voor de OV-fiets of een ander deelfietssysteem. Deelfietsen moeten 24 uur per dag beschikbaar ijn. Om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen komt er een vergunningsysteem voor aanbieders van deelmobiliteit. Alle aanbieders van deelmobiliteit in de gemeente moeten voldoen aan de landelijke standaarden van Mobility as a Service (Maas).
 • Knelpunten in kaart.
  Met onze inwoners en de (lokale) fietsersbond gaan we de fietsknelpunten in Breda inventariseren. We kijken daarbij onder andere naar comfort, veiligheid, directheid en doorstroming.
 • De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele Plekken

Ruim baan voor voetgangers en fietsers
Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we  een gezonderen aantrekkelijker, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voorkinderen en dieren buiten veiliger.

 • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen. 
 • Er komen veel meer woonerven, leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsersvoorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om leefstraten in te richten.  Het gebied binnen de singels van Breda wordt autovrij, met creatieve oplossingen voormensen met een functiebeperking.
 •  De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit het stadscentrum en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld door middel van milieuzones.
 • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
 • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
 • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met eenmaximumsnelheid van 15 km/u. 
 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.
 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantalslachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
 • Op sommige plekken, zoals de Noordelijke Rondweg, wordt het zo druk dat zelfsfietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.
 • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochteplekken en bij treinstations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.
 • Breda introduceert door middel van een pilot de fietstaxi met trapondersteuning opzonnenergie. De bestuurders kunnen ook fungeren als stadsgids vergelijkbaar met de ATEA gidsen op de bootjes van de singel.
 • Breda is een fietsvriendelijke stad. Dat houdt onder meer in dat het beleid aangaande het afvoeren van fout geparkeerde fietsen wordt herzien.
 • Breda faciliteert en stimuleert dat er in Breda een fietsburgemeester wordt aangesteld.

Goed en duurzaam openbaar vervoer

Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer.

Laten we in Breda beginnen!


We onderzoeken hoe we gebruikers van vervuilende vormen van mobiliteit kunnen bewegen om over te stappen naar schoner vervoer, bijvoorbeeld met een inleversubsidie voor vervuilende tweetaktbrommers. Belangrijke fietspaden moeten waar nodig breder gemaakt worden en bij kruispunten voorrang krijgen op de auto.

Tenslotte maken we werk van verkeersveiligheid. Als ergens een ongeluk met ernstig letsel of erger plaatsvindt wordt er standaard onderzoek gedaan naar wat er moet gebeuren om herhaling te voorkomen. Omdat voorkomen beter is dan genezen komt er een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. We investeren in een veilig ingerichte stad, zodat iedereen zich veilig door de stad kan bewegen, over paden en straten. Ook zorgen we ervoor dat wijken en dorpen goed verbonden en makkelijk bereikbaar zijn, zowel met de fiets als auto als OV.


De behoefte naar individueel vervoer groeit en dus moeten er meer wegen en fietspaden komen. Maar ook alternatieven, zoals goed openbaar vervoer, smart mobility, thuiswerken en andere werk- en schooltijden, moeten gaan bijdragen aan een betere benutting van de infrastructuur en keuzevrijheid van de reiziger.

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de verkeersveiligheid te vergroten, bijvoorbeeld met een appverbod op de fiets en extra investeringen in het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast zijn er, met een goede balans tussen ruimte voor innovatie en veiligheid, strengere eisen gesteld aan nieuwe vervoersmiddelen. De komende jaren zetten we in op: ▶ Extra investeren in auto-, spoor-, vaar- en fietswegen, waarbij de grootste bereikbaarheidsknelpunten in het land voorrang krijgen..


VERKEER & INFRASTRUCTUUR

Breda moet toegankelijk blijven voor iedereen, waarbij de vrijheid moet blijven bestaan welk vervoersmiddel wordt ingezet bij het deelnemen aan het verkeer. Of we nu de auto pakken, de fiets of liever met het openbaar vervoer willen gaan.

VEILIGHEID & ONDERHOUD

De afgelopen jaren zien we een terugkerend patroon van verkeersongevallen op kritieke verkeerslocaties. Locaties die aantoonbaar gevaarlijk zijn, moeten snelworden verbeterd. Zo’n locatie is de kruising ter hoogte van de Keizerstraat, Oude Vest en Molenstraat. Onduidelijk en gevaarlijk! LPF Breda wil hier stevig op inzetten en streeft naar nul verkeersdoden. Het beveiligen en optimaliseren van gevaarlijke verkeerspunten, fietspaden en oversteekplaatsen is een eerste stap in het veiliger maken van het Bredase verkeer.

Noordelijke rondweg
De ondertunneling van de Noordelijke Rondweg - een drie kilometer lange tunnel ter hoogte van de Mark, Belcrum, Linie en Doornbos - is in onze ogen de juiste weg voorwaarts. Hierdoor wordt de veiligheid van alle weggebruikers verbeterd, omdat fietsers en voetgangers gescheiden zijn van de auto’s en hierdoor op een prettigere manier van Noord naar Zuid kunnen gaan.


50Plus
Geen passage over de fiets of fietsen gevonden

Buurtbelangen Breda
Geen passage over de fiets of fietsen gevonden

Shout Breda
Geen passage over de fiets of fietsen gevonden

Forum voor Democratie Breda
Geen passage over de fiets of fietsen gevonden


*Reageren? Vul het onderstaande formulier in....(Uw naam/e-mailadres wordt niet vermeld)