Poll: Iedereen op de fiets moet verplicht een helm dragen.

Nieuws » F.B. Etten-Leur » Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Verkiezingsprogramma's van de partijen in Etten-Leur voor de Gemeenteraads verkiezingen 2018:

 

* VVD programma 2018: De VVD pleit ook voor het tegengaan van overbodige en milieuonvriendelijke verkeersdrempels. Automobilisten moeten niet onnodig worden gepest. Hier moet naar andere, veilige oplossingen worden gezocht.                                              

Een goede infrastructuur is van levensbelang voor het woongenot en de gemeentelijke economie. Woonwijken moeten verkeersveilig zijn met langzaam rijdend verkeer. Wel is de gemeente doorgeschoten met de aanleg van verkeersdrempels. Deze worden door bewoners als overbodig en irritant ervaren. Bovendien zijn drempels slecht voor het milieu

 

* CDA programma 2018: Extra aandacht besteden we aan het beheer van voet- en fietspaden. Dat is voor iedereen belangrijk, maar met de toenemende vergrijzing des te belangrijker.

 

* Ons EttenLeur programma 2018: ‘Voor iedere inwoner moeten er voldoende veilige mogelijkheden zijn om deel te nemen aan het verkeer in en rond Etten-Leur’

Ons Etten-Leur wil dat er een goede doorstroming is van het verkeer. Wij pleiten voor een rondweg en één of meerdere ongelijkvloerse kruisingen met het spoor. Er mogen meer routes komen voor de wijkbus. Iedere verkeerssituatie moet zo overzichtelijk mogelijk gemaakt worden, waarbij er goed geluisterd moet worden naar de direct omwonenden. Toegankelijkheid voor senioren en mensen met een beperking moet optimaal zijn.

 

* Leefbaar EttenLeur geen programma bekend wel een actiepunt: Tijd voor actie ,Leefbaar Etten-Leur zal samen met u actie voeren om noord zuid verbinding in stand te houden op het station. Honderden passages per dag worden gedwongen om te rijden wat volstrekt belachelijk is. Alleen voetgangers is niet voldoende.

 

* GroenLinks programma 2018: De infrastructuur van Etten-Leur kan en moet beter. GroenLinks wil graag meer inzetten op openbaar vervoer en versterking van de fietsinfrastructuur in plaats van autowegen.

Zo moet gekeken worden op welke manieren het bus- en treinvervoer nog aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Ook de bewegwijzering is niet ideaal. Vanuit de Provincie Noord-Brabant zijn nog gelden beschikbaar voor fietssnelwegen. GroenLinks wil graag initiatieven nemen om nieuwe fietssnelwegen aan te leggen en oude fietssnelwegen, zoals die tussen Etten-Leur en Breda te vernieuwen. Om het gebruik van elektrische auto’s te bevorderen, moet worden ingezet op meer oplaadpalen in Etten-Leur en moet de mogelijkheid van ‘groen parkeren’ worden onderzocht.

 

* D66 programma 2018: Het goed kunnen reizen binnen onze gemeente en daarbuiten vindt D66 een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing en het functioneren van haar inwoners. Dit vraagt om goede en veilige wegen voet- en fietspaden.

De komende jaren zet D66 vooral in op duurzame, schone mobiliteit. Van goed openbaar vervoer tot het stimuleren van het fietsgebruik en elektrisch rijden of andere vormen van duurzame verbrandingsmotoren zoals waterstof. D66 Etten-Leur wil initiatieven op dit gebied stimuleren en de ruimte geven 

Het fietsgebruik (ook elektrisch fietsen) zal D66 stimuleren door het goed onderhouden en uitbreiden van fietsverbindingen, zowel binnen de bebouwde kom als naar de omliggende gemeenten. Uitbreiding van snelfietspadennet in de regio komt tegemoet aan elektrisch fietsen, en kan een stimulans zijn om vooral op de fiets naar het werk te gaan en het autogebruik te verminderen.

Behoud van de gratis bewaakte fietsenstallingen bij het station en in het centrum en goede stallingsmogelijkheden bij belangrijke bushaltes en de (wijk)winkelvoorzieningen vinden wij noodzakelijk. Voor elektrische fietsen en scooters moeten er bij de stallingsmogelijkheden ook oplaadmogelijkheden komen.

 

* PVDAprogramma 2018: Fietsen en wandelen stimuleren

We willen fietsen en wandelen in Etten-Leur aantrekkelijker én veiliger maken. Het resultaat: gezondere inwoners, minder fijnstof en CO2 en een mooiere gemeente.

Fietspaden en wandelpaden

Om fietsen en wandelen aantrekkelijker te maken, is het belangrijk om te zorgen voor vrij liggende en door groen omzoomde fiets- en wandelpaden. Dat willen we niet als een op zichzelf staand project aanpakken, we willen wel dat er alvast een grof plan komt waarin zichtbaar is hoe we kunnen groeien naar snelle en directe verbindingen vanuit de rand van de bebouwde kom naar het centrum met tussenverbindingen, in de vorm van een spinnenweb. Op de momenten dat in de bebouwde kom van Etten-Leur een gebied opnieuw wordt ingericht en op de schop gaat, kan een veilig fiets- en voetpad meteen worden meegenomen. Dat kost uiteraard geld, maar levert ook geld op: een betere gezondheid van onze inwoners en uiteindelijk dus minder ziektekosten. Om de fietsvriendelijkheid nog verder te verbeteren, zou het goed zijn om op enkele plaatsen oplaadpunten voor elektrische fietsen te realiseren.

Veiligheid voor fietsers

Aantrekkelijk en veilig fietsen is onmogelijk zolang de grootste knelpunten nog niet zijn aangepast. Bij het Raadhuisplein en de Bisschopsmolenstraat bijvoorbeeld, en op het Anna van Berchemplein. Ook in de nieuwe stationsvisie moet aandacht zijn voor de veiligheid.

Op voeten en fietsen naar school

Daarnaast vinden wij dat er speciale aandacht zou moeten zijn voor veiligheid rondom scholen. Enerzijds kunnen we zorgen voor meer veiligheid door middel van het aanpassen van de verkeerssituaties. Anderzijds vinden wij dat de gemeente ouders moet stimuleren om hun kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ zou het motto moeten zijn.

 

  • ABP programma 2018: Meer mogelijkheden voor oplaadpunten voor elektrische fietsen, scootmobielen en auto’s.
  • Veilige verkeerssituaties voor (spelende) kinderen, voetgangers en fietsers, in het bijzonder in woonwijken en rondom scholen. Aandachtspunt hierbij is het verkeersgedrag van het gemotoriseerde maar ook het langzame verkeer.